Čemu věříme

Věříme v jediného Boha - Otce, Syna a Ducha Svatého , který byl Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba.

Věříme, že stvořil nebe i Zemi a tolik miloval svět, že poslal svého jednorozeného Syna, který byl počat z Ducha Svatého a narodil se z panny, aby žádný z lidí nezahynul, ale abychom měli život věčný.

Věříme, že proto musel být ukřižován, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých.

Věříme, že po svém vzkríšení vstoupil na nebe, že je stále živý a nyní sedí po pravici Boha Otce.

Věříme, že celá Bible je inspirované Boží Slovo.

Věříme v osobní spasení věřících skrze prolitou krev Ježíše Krista, která má moc očistit každý hřích.

Věříme, že uzdravení těla i duše, veškeré zaopatření, spravedlnost, radost a pokoj je Božím plánem pro každého znovuzrozeného člověka a že toto vše je již zahrnuto ve vykoupení.

Věříme v křest ponořením.

Věříme v křest Duchem Svatým s projevem mluvení jazyky.

Věříme v osobní obecenství s Bohem, posvěcení Božím Slovem, v modlitbu, vyznávání a kázání evangelia.

Věříme ve vzkříšení mrtvých a ve věčnou radost spasených.

Věříme v brzký osobní návrat Pána Ježíše Krista.

Věříme ve vytržení církve, kterému bude předcházet duchovní probuzení.

Věříme v celosvětovou církev všech svatých, tj. znovuzrozených bratří a sester, bez ohledu na denominační příslušnost.